Konkurs plastyczny

 

 

 

 Regulamin konkursu plastycznego organizowanego przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie

"Hokej ! Lubię to !"

 

 • 1. Organizator.

 

     Organizatorem Konkursu Plastycznego „Hokej! Lubię to !”

    dalej zwanego „Konkursem”  jest Śląski Związek Hokeja na Lodzie z siedzibą w Katowicach ulica Szopienicka 66.

 

 • 2. Cel Konkursu.

 

    Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych  dyscypliny sportowej hokej na lodzie.

    Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne.

 

 • 3. Temat Konkursu.

 

      Tematyka prac musi nawiązywać do dyscypliny sportowej - hokej na lodzie.

 

 • 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być, uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie całego kraju.
 2. Organizator wyznacza trzy kategorie uczestników Konkursu:
 • kategoria Mikrus, obejmująca uczniów klas podstawowych od pierwszej do trzeciej
 • kategoria Żak, obejmująca uczniów klas podstawowych od czwartej do szóstej
 • kategoria Młodzik obejmująca uczniów klas siódmych i ósmych

       3.W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

 • wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, collage.itp.)
 • sporządzone w formacie A4 lub A3
 • Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia wraz z podaniem nazwy szkoły, numerem klasy i kontaktowym numerem telefonu rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
 • Każdy uczestnik grupy zajęciowej może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie  i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 • Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

     4.Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:

        Śląski Związek Hokeja na Lodzie

       Szopienicka 66

       40 -431 Katowice

    5. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 22 lipca 2024.

 

 • 5. Organizacja i przebieg Konkursu.
 1. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród trzech kategorii uczestników nie później niż do dnia 19 sierpnia 2024 roku.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w kalendarzu promującym hokej oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy, jak również w mediach.
 • 6. Nagrody

 

 1. Organizator przewiduje nagrody dla:
 • dla laureatów pierwszego miejsca w trzech kategoriach
 • dla laureatów drugiego miejsca w trzech kategoriach
 • dla laureatów trzeciego miejsca w trzech kategoriach
 1. Wręczenie nagród nastąpi w dniach 7-8 września 2024 w czasie „Ogólnopolskiego Dnia Hokeja na Lodzie”.