SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Śląski Związek Hokeja na Lodzie, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 66
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Śląski Związek Hokeja na Lodzie, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 66, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Śląskim Związku Hokeja na Lodzie.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, ul. Szopienicka 66 w Katowicach, w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie: www.szhl.com.pl

Śląski Związek Hokeja na Lodzie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Śląski Związek Hokeja na Lodzie nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Sławomir Budziński: sbudzinski@szhl.com.pl

Śląski Związek Hokeja na Lodzie, informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.


Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e–mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: Śląski Związek Hokeja na Lodzie, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 66, w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny,
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e–mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres). Dane będą przetwarzane przez 3 lata od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia. Zakres przetwarzanych danych: adres e–mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:

  • Pracownicy,
  • Kandydaci do pracy,
  • Kontrahenci,
  • Zawodnicy wraz z opiekunami,
  • Poczta mailowa i telefony służbowe.