Kurs Trenera I klasy Hokeja na Lodzie

Informujemy wszystkich trenerów posiadających II klasę trenerską o możliwości podwyższenia kwalifikacji na I klasę trenerską na AWF-ie Katowice. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze związkiem lub bezpośrednio z AWF Katowice w celu utworzenia odpowiedniej grupy.
 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach

organizuje

 specjalistyczny kurs trenera I klasy

z hokeja na lodzie.

Termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2014 r.

Koszt całkowity kursu wynosi 3000,- zł.

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej świadectwo dojrzałości, minimum trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera drugiej klasy oraz udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej. Absolwenci otrzymują dyplom trenera I klasy z hokeja na lodzie.

Czas trwania: 3 czterodniowe sesje zjazdowe w ciągu jednego roku kalendarzowego lub zajęcia sobotnio-niedzielne.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), poświadczonej kserokopii dyplomu trenera II klasy, poświadczonej kserokopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu uczelni, zaświadczenia o 3-letnim stażu pracy trenerskiej poświadczonym przez pracodawcę lub Polski Związek Sportowy, opinię Polskiego Związku Sportowego, opinię jednostki zatrudniającej trenera, 2 zdjęć   o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów kolejności zgłoszeń.