KURS TRENERA PIERWSZEJ KLASY PZHL

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie organizują Kurs trenera pierwszej klasy PZHL. Zajęcia rozpoczną się 12 kwietnia 2017, czas trwania trzy czterodniowe sesje zjazdowe, całkowity koszt kursu wynosi 2400 zł.
 
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej:
- świadectwo dojrzałości;
- minimum trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera drugiej klasy w hokeju na lodzie;
- udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej.
 
Absolwenci otrzymują dyplom trenera klasy I hokeja na lodzie.
 
Zasady naboru: 
- dostarczenie podania - zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF);
- dostarczenie wniosku o awansowanie (do pobrania ze strony internetowej AWF Katowice w zakładce "studia podyplomowe i kursy - zasady naboru");
- poświadczonej kserokopii dyplomu trenera II klasy; 
- poświadczonej kserokopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu uczelni;
- zaświadczenia i opinię o 3-letnim stażu pracy trenerskiej poświadczonym przez pracodawcę lub Polski Związek Hokeja na Lodzie;
- opinia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie;
- 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 
Dokumenty w oryginale proszę składać w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice bądź przesyłać na adres email: mzawalska@szhl.com.pl